Aanmelden

Let op! Daltonschool Confetti kent een leerlingen aannamestop voor schooljaar 2024/2025 voor de groepen 1/2, 3 en 4.

 

Het liefst zouden wij alle kinderen waarvan de ouders bewust voor Confetti kiezen een plek bieden bij ons op school. Helaas kan dat niet. Dit heeft te maken met de capaciteit van ons gebouw, de grootte van de groepen of de onderwijsbehoeften van de kinderen die al bij ons op school zitten. U kunt altijd contact opnemen met onze school om de mogelijkheden te bespreken.

 

Open ochtenden

Beste geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s),

 

Denkt u aan Daltonschool Confetti als toekomstige basisschool voor uw kind? Dan vinden we het fijn u nader met ons kennis te laten maken. Meerdere keren per jaar organiseren we een open ochtend waarop we uitleg geven over onze manier van werken, de aanmeld-/ inschrijfprocedure en we uiteraard al uw vragen proberen te beantwoorden. De plenaire uitleg wordt gegeven door onze directeur, Christel Hensema. Aan het einde van de ochtend voegen de kinderen van onze leerlingenraad zich bij haar om u een rondleiding door de school te geven.

Omdat we het belangrijk vinden u persoonlijke aandacht te geven, willen we u vragen om u telefonisch aan te melden voor een van de ochtenden. Hiervoor geldt dat we per ochtend een maximum aantal van 20 ouders hanteren. Deze ochtenden beginnen om 10.30 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur. De school is dan in bedrijf zodat u een realistische weergave krijgt van hoe het er bij ons aan toe gaat. Kinderen zijn welkom om aanwezig te zijn. Wel vragen wij de ouders, wanneer kinderen onrustig worden, afstand te nemen zodat de voorlichting in rust door kan gaan.

Op de volgende van onderstaande dagen organiseren we gedurende het schooljaar onze open ochtenden:


2023/2024                                                            2024/2025

Vrijdag 6 oktober                                              Vrijdag 4 oktober

Woensdag 1 november                                 Woensdag 6 november

Vrijdag 8 december (vol!)                             Vrijdag 11 december

Vrijdag 12 januari (vol!)                                 Vrijdag 17 januari

Vrijdag 23 februari                                           Woensdag 26 februari

Woensdag 10 april (vol!)                               Vrijdag 11 april

Vrijdag 17 mei                                                      Woensdag 3 juni 

Vrijdag 14 juni


Aanmelden voor deze ochtenden is verplicht. Wanneer u zich wilt aanmelden voor een van onze kennismakingsochtenden kunt u telefonisch of per mail contact zoeken met schoolleider Christel Hensema: directie.confetti@floresonderwijs.nl  026-3890114

Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, vragen wij om een aparte afspraak te maken. Ook dit kan via schoolleider Christel Hensema directie.confetti@floresonderwijs.nl 026-3890114. 

Ook wanneer u gaat verhuizen en/of uw kind reeds een andere basisschool bezoekt en u een overstap overweegt, vragen wij u een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek en oriënterend gesprek. Onderling hebben we als scholen de afspraak dat de school waar uw kind op dat moment verblijft altijd op de hoogte moet zijn van de mogelijke overstap. Als school hebben we vanuit de zorgplicht de opdracht om, na aanmelding van een kind bij ons op school, contact op te nemen met de school van herkomst om de mogelijkheden tot plaatsing en de onderwijsbehoeften van uw kind in onderzoek te nemen.  

Mocht u nu al weten dat uw kind extra begeleiding nodig heeft zodra het start op de basisschool, (op medisch gebied, op gebied van taal-/spraakontwikkeling, gedrag of anderszins) dan horen we dat graag van tevoren. We zullen dan voorafgaand aan de inschrijving van uw kind op Confetti een extra afspraak met u maken. Bij deze afspraak zal indien noodzakelijk ook de kwaliteitscoördinator of een al betrokken behandelaar aansluiten of kan er in afstemming met u een observatie worden gepland bij de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf of school van herkomst. Door dit zorgvuldig af te stemmen kunnen we bepalen wat wij kunnen, waar hulp noodzakelijk is of een andere plek wellicht passender kan zijn voor uw kind. 

 

Met ingang van schooljaar 2024/2025 zijn er wijzigingen in onze aanmeld-/inschrijfprocedure.

 

Procedure opgeven / aanmelden / inschrijven

Zes jaar geleden was Daltonschool Confetti in Omnibus gehuisvest. Op dat moment was Confetti de kleinste school van de wijk Schuytgraaf. Met de ontwikkeling die de school vervolgens heeft doorgemaakt heeft de groei van de school een vlucht genomen. We hebben daarop ons aannamebeleid aan  moeten scherpen. Waar we eerst werkten met een wachtlijst op volgorde kwamen wij erachter dat dat in praktijk voor een heel onevenredige opbouw in de groepen zorgt. Al doende leert men, zodoende zijn wij de aanname van nieuwe leerlingen anders gaan organiseren. Dat hebben we vastgelegd in onderstaand aannamebeleid.

Aanmeld-/inschrijfprocedure

 • ouders kunnen hun kind, in de maand dat het 3 jaar wordt, opgeven voor de interesselijst. Dit doen zij door onderstaande gegevens te mailen naar: administratie.confetti@floresonderwijs.nl

  • voor- en achternaam kind

  • geboortedatum kind

  • geslacht kind

  • voor- en achternaam ouder

  • (mobiel)telefoonnummer ouder

  • mailadres ouder

ouders ontvangen altijd een bevestiging van plaatsing op de interesselijst per mail.

 • alle kinderen (ook broertjes/zusjes van huidige leerlingen van Confetti) worden op volgorde van geboortedatum op de instroomlijst geplaatst.

 • per schooljaar worden eerst broertjes/zusjes van huidige leerlingen van Confetti aangemeld/ingeschreven.

 • per maand wordt er gekeken hoeveel kinderen er van de interesselijst geplaatst kunnen worden.

 • onder alle kinderen van de interesselijst van de betreffende maand worden deze plaatsen verloot.

 • ouders van wie het kind is uitgeloot ontvangen hierover een mail.

 • met ouders van wie het kind is ingeloot, wordt een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt. Tijdens dit gesprek wordt er afgestemd wat er nodig is om het kind te kunnen plaatsen. (Zijn er bijvoorbeeld specifieke onderwijsbehoeften waarvoor wij extra zorg moeten inzetten en kunnen we dat? Is onze school dan de beste plek voor het kind of zijn er andere scholen die daar beter op aansluiten?)

 • wanneer ouders na dit gesprek het kind willen aanmelden, vullen zij aan het einde van het gesprek het aanmeldformulier in en ondertekenen zij deze. Hiermee start de onderzoeksperiode (6 en in sommige gevallen 10 weken) voor de school.

 • in deze onderzoeksperiode wordt met toestemming van ouders contact opgenomen met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastouder.

 • binnen 6 (of 10) weken na het aanmelden ontvangen ouders het inschrijfformulier, welke ouders volledig ingevuld en ondertekend retourneren.

 • na het verwerken van het inschrijfformulier in onze leerlingenadministratie ontvangen ouders een bevestiging van inschrijving. Hiermee is het aanmeld-/inschrijfproces afgerond en is het kind officieel ingeschreven.

 • alle nieuwe leerlingen starten in onze nieuwe groep 0/1. Na ongeveer 5 maanden worden zij verdeeld over één van de vier groepen 1/2. Er wordt gekeken in welke groep het kind het best zou passen. Hierbij kijken wij naar:

  • geboortemaand

  • onderwijsbehoefte

  • groepsgrootte

  • geslacht

 • per groep wordt er één plek vrij gehouden voor doublures (verlengde kleuterperiode), crisisplaatsingen en broertjes/zusjes van huidige leerlingen van Confetti die ouders toch vergeten zijn aan te melden.

 • indien er dan nog plaatsen over zijn, kunnen er nog extra kinderen van de instroomlijst geplaatst worden. Dit kan vlak voor de vierde verjaardag zijn. Hierbij kijken wij naar:

  • geboortedatum
  • datum van plaatsing op de instroomlijst

We overleggen in dat geval of ouders hun kind nog op Confetti willen plaatsen of inmiddels gericht zijn op één van de andere scholen.