Voortgang

Informatiebrief Confetti Nieuwbouw

Geachte heer/mevrouw,
Enige tijd geleden heeft u informatie ontvangen aangaande de bouwplannen voor Daltonschool
Confetti. Graag informeren wij u via deze weg over de voortgang van het project Nieuwbouw
Daltonschool Confetti in de wijk Schuytgraaf te Arnhem.
In het voorjaar van 2018 hebben wij met het team van medewerkers het Programma van Eisen
geformuleerd waarna we na de zomervakantie een architect hebben geselecteerd om het ontwerp
uit te werken. In het najaar van 2018 is het Voorontwerp uitgewerkt door het projectteam. Helaas is
gebleken dat er teveel onduidelijkheden bleken te zijn omtrent de kaders en uitgangspunt voor het
ontwerp op deze locatie in Schuytgraaf. Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen de
Gemeente Arnhem en De BasisFluvius om dit helder te krijgen. Zodra er duidelijke uitgangspunten
zijn zal het ontwerpproces voor het project verder opgepakt worden en zullen wij u hier uiteraard
nader over informeren. Wij hopen het project weer spoedig op te kunnen gaan pakken zodat we
begin 2020 kunnen starten met bouwen.

De eerste planningen zoals ook met de gemeente Arnhem overeengekomen, gingen uit van een
oplevering en ingebruikname van de nieuwe locatie tijdens de zomervakantie van 2020. Tot die tijd
zouden de leerlingaantallen op de huidige locatie (MFC Omnibus) gestaag toenemen en zouden we
geconfronteerd worden met ruimtegebrek voor de 3 scholen. De bijgestelde prognoses en een
uitbreiding elders in Schuytgraaf maakt dat dit ruimtegebrek mee lijkt te vallen. De Gemeente
Arnhem onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor de drie scholen binnen MFC Omnibus om 2
additionele lokalen binnen het MFC te realiseren. We zullen vooralsnog dus geen gebruik maken van
noodhuisvesting elders in de wijk. De school blijft bij elkaar op de huidige locatie en zodra we gaan
verhuizen (we anticiperen nu op kerst 2020), gaat de school als geheel in één keer over.
Mocht u nog vragen hebben over deze informatie dan kunt u deze richten aan Collin Schippers via
collin.schippers@debasisfluvius.nl

Met vriendelijke groet,

Sylvia Veltmaat, directeur bestuurder DeBasisFluvius
Christel Hensema, directeur daltonschool Confetti