Medezeggenschapsraad

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke (basis)school om een medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. 

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. 
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigt. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren. 
  
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: 

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan 
 • Het schoolreglement 
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid 

  
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: 

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag 
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding 
 • Het vakantierooster 
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school 

  
Wat is het verschil met de Ouderraad? 
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de ouderraad niet. Verder houdt de ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De Ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de Ouderraad om advies vragen. 
  
Met wie praat een medezeggenschapsraad? 
De MR vergadert minimaal 4 keer per jaar. De directie zal regelmatig aanschuiven om de MR te informeren over lopende zaken in en rond de school. 
  
Hoe blijven ouders op de hoogte? 
Ouders kunnen de werkzaamheden van de MR volgen door geregeld op deze website te kijken. Daarnaast zullen belangrijke punten worden medegedeeld middels de nieuwsbrief. Na elke vergadering zetten we de agendapunten en een korte samenvatting van de vergadering op de website. De gehele notule ligt ter inzage op school in het kantoor van de directeur. Op de website zal ook de jaarplanning van de MR komen te staan. Hierop  is te zien over welke punten de MR jaarlijks vergaderd.   
  
Wanneer en hoe benaderen ouders de medezeggenschapsraad? 
Voor vragen ten aanzien van beleidszaken kunnen ouders contact opnemen met de MR door een berichtje te sturen naar het volgende email adres:  mr@daltonschool-confetti.nl  

Hoe kunt u lid worden van de MR? 
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak zullen er verkiezingen worden gehouden. Alle ouders hebben kiesrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. 
  
De huidige leden van de MR zijn:  
 de oudergeleding: 

 • Inez Vereijken, voorzitter 
 • Leonie Loonen 
 • Mark Faaij 

 de teamgeleding: 

 • Charlaine Kurmasela 
 • Kim Neijenhuis 
 • Jacomine Wasser